USTAWA  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

Opracowano na podstawie:

tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118, Nr 170, poz. 1217.

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35

m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

 

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz

przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do

25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać

dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

 

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych

o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami

miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy

dachach płaskich;

 

Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1)budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3,

 

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych

oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,

o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ( o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. )oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie

szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy

organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek

uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku

ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić

projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego

wymagane uprawnienia budowlane.

 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego

rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych

można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy

organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie

2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

 

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne

przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

 

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek

uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych

objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli

ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego lub spowodować:

 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla

terenów sąsiednich.

 

Kompletna ustawa na stronie :
Prawo budowlane (PDF)