Strona głównaPZHGPPolski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) - najważniejsze informacje

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) – najważniejsze informacje

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych jest stowarzyszeniem, którego terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem zwyczajnym PZHGP może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, jeżeli hoduje gołębie pocztowe na terenie Polski oraz posiada pisemną pozytywną opinię dwóch członków oddziału, do którego chce wstąpić. Związek promuje hodowlę gołębia pocztowego oraz wspiera organizowanie lotów i wystaw.

Pierwsze zrzeszenie hodowców gołębi na ziemiach polskich powstało w 1905 roku w Zabrzu. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powołano kilkanaście towarzystw o charakterze lokalnym. Zgody na podejmowanie hodowli i loty gołębi udzielało w tym czasie Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Najważniejsze informacje o PZHGP

Gołębie traktowano jako ważny środek łączności o charakterze strategicznym, podobnie było w siłach zbrojnych innych krajów aż do II wojny światowej. Po zajęciu Polski w 1939 roku hitlerowski okupant natychmiast zakazał Polakom hodowli gołębi pocztowych. Nieprzestrzeganie zakazu groziło surowymi konsekwencjami, a nawet karą śmierci.

Co to jest PZHGP? W kwietniu 1946 odbył się w Krakowie ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych, na którym powołano ogólnopolską organizację hodowców z siedzibą w Poznaniu. Związek Hodowców Gołębi Pocztowych wznowił wydawanie „Hodowcy Gołębi Pocztowych”. 

Siedziba PZHGP

Zasadniczymi celami PZHGP jest zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych, racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego, upowszechnianie i propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gołębi pocztowych, organizowanie lotów i wystaw, prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków związku i jego sympatyków oraz rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie i życiu ptaków.

Związek zaopatruje jednostki terenowe w obrączki rodowe dla gołębi, propaguje zasady etyki hodowlanej, ustala zasady kontroli antydopingowej w strukturach terenowych oraz przeprowadza kontrole w trakcie sezonu lotowego, a także propaguje wiedzę na temat hodowli ptaków i ich ochronie. Siedzibą Zarządu Głównego PZHGP jest miasto Orzesze.

Zarząd PZHGP

Zgodnie ze statutem PZHGP, kierunki działania związku określa zarząd główny na podstawie uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd ustala m.in. wysokość składek członkowskich z tytułu przynależności do PZHGP i składek z tytułu obrączek rodowych dla gołębi. Zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zarząd Główny pod przewodnictwem prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów wybiera spośród siebie prezydium. 

Na kadencję w latach 2023-2027 wybrane zostało prezydium Zarządu Głównego PZHGP w składzie: Krzysztof Kawaler (prezydent) oraz  Mirosław Gamża, Piotr Kobędza, Sławomir Pająk oraz Andrzej Ficek. W skład zarządu głównego PZHGP wchodzą reprezentanci okręgów: Sławomir Burek, Andrzej Deja, Łukasz Grochocki, Marek Karpiński, Jan Kawaler, Jerzy Koźlik, Marcin Kręc, Andrzej Kuberski, Krzysztof Pabich, Grzegorz Skonieczny, Sławomir Stępnik, Stanisław Suchanek, Andrzej Szaton, Andrzej Warchol, Jan Węgrzyn oraz Wiesław Wojnarski.

Sztandar PZHGP

Sztandar jest najważniejszym symbolem organizacji. Wszelkie uroczystości, w których uczestniczy, takie jak rocznice powstania, wystawy, msze, uroczystości pogrzebowe i walne zgromadzenie wymagają oddania mu należnego szacunku. Sztandar stanowi płat materiału o wymiarach 100×100 cm umocowany do drzewca. W ornamencie sztandaru uwzględnia się motywy charakterystyczne dla danego oddziału, np. herb oraz elementy regionalne.

Jak dołączyć do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Członkiem zwyczajnym związku może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, jeżeli
 hoduje gołębie pocztowe na terenie Polski, wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie zarządu oddziału i załączy do niej pisemną pozytywną opinię dwóch członków oddziału, zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowli gołębia pocztowego, znajomości statutu i regulaminów PZHGP oraz uiści opłatę wpisową.

PZHGP Katowice

W Katowicach znajduje się siedziba okręgu PZHGP. Jego historia sięga kwietnia 1922 roku, kiedy na ogólnym zebraniu wszystkich istniejących na Górnym Śląsku Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych powołano Górnośląskie Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Katowicach.

Restytucja okręgu Katowice nastąpiła wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Już w 1947 w okręgu było 4,6 tys. członków zrzeszonych w 124 oddziałach i 18 grup lotowych.

PZHGP Leszczyny

W Leszczynach znajduje się oddział PZHGP. Jego historia zaczęła się w 1922 roku w Rybniku, gdzie powstało Towarzystwo Gołębi Pocztowych, do którego należeli hodowcy z Leszczyn, Przegędzy, Stanowic i Bełku z punktem wkładań na Paruszowcu. Po II wojnie światowej na Śląsku zaczęły się odradzać grupy lotowe w Knurowie, Radzionkowie i Rybniku wraz z zarządem okręgu z siedzibą w Rybniku.

Jak sprawdzić skąd jest gołąb

Obrączki dla gołębi zawierają wiele kluczowych informacji np. o gatunku ptaka czy roku jego urodzenia. Najważniejszą treścią jest numer, który zwykle składa się z dwóch liter oraz kilku cyfr. Litery oznaczają skrót kraju, z którego pochodzi ptak, a z ciągu cyfr odczytać można numer koła, oddziału lub związku hodowców. Dzięki temu oznaczeniu można zidentyfikować konkretną hodowlę i uzyskać kontakt z właścicielem gołębia.

POWIĄZANE

TA SAMA KATEGORIA